OBCHODNÍ PODMÍNKY
Walking Medicine


1. POŘADATEL

Šárka Šperková
sídlo: Hochmanova 2, Brno, 628 00, Česká Republika
IČO: 09116079
email: sarka@putovani-seberozvoj.cz
tel: +420 728 175 969
Podnikatel zapsán v živ. rejstříku Magistrátu města Brna.
Dále jako "pořadatel".

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se týkají seberozvojových programů, akcí, workshopů a kurzů (dále souhrnně jen "program") nabízených na webových stránkách: www.putovani-seberozvoj.cz (dále jen "web"), pořádaných pořadatelem a stanovují podmínky přihlášení, platby a účasti na akcích mezi pořadatelem a objednavatelem služeb (dále jen "účastník").

3. PŘIHLÁŠENÍ

Účastník se přihlásí na program odesláním přihlašovacího formuláře na webu pořadatele nebo posláním přihlašovacího emailu pořadateli. 

4. CENA A PLATBA

Sjednaná cena je cena uvedená u programu v přihlašovacím formuláři nebo na stránce události v okamžiku odeslání objednávky. Pořadatel není plátce DPH. Cena programu uvedená na webu pořadatele je tedy cena konečná. Účastník ji může uhradit pořadateli pouze bezhotovostně: platební kartou nebo bankovním převodem.
Bližší informace k platbě ceny programu obdrží účastník na svůj e-mail po odeslání přihlášky prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu. Místo na programu je účastníkovi rezervováno po připsání zálohy/celé částky programu na účet pořadatele. Dále si účastník zvolit platbu měsíční splátkou a zavazuje se tomu elektronickou poštou na adresu pořadatele. Zaplacením zálohy účastník stvrzuje, že si obchodní podmínky přečetl, rozumí jim a souhlasí s nimi.

5. STORNO PODMÍNKY

Účastník se může z účasti na programu odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu pořadatele.

 • Pokud se účastník odhlásí 31 a více dní před plánovaným začátkem programu, tak pořadatel účastníkovi vrátí finanční prostředky v plné výši.
 • Pokud se účastník odhlásí 30 - 21 dnů před plánovaným začátkem programu vzniká pořadateli právo na 25 % z ceny zálohy programu.
 • Pokud se účastník odhlásí 20 - 11 dnů před plánovaným začátkem programu vzniká pořadateli právo na 50 % z ceny zálohy programu.
 • Pokud se účastník odhlásí 10 - 0 dnů před plánovaným začátkem programu, pořadatel má právo na 100 % z ceny zálohy programu.

Den oznámení neúčasti účastníka pořadateli a den začátku programu se počítají každý jako 1 samostatný den.

Účastník za sebe může najít náhradníka. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi. Pořadatel nemá povinnost náhradníka přijmout nebude-li splňovat fyzické a psychické nároky na účast v programu.


V případě neúčasti účastníka na programu nebude účastníkovi poskytnuta žádná finanční nebo nefinanční náhrada. 

V případě prodlení s úhradou měsíční splátky je pořadatel oprávněn program účastníkovi znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost účastníka zaplatit všechny splátky. Rovněž je pořadatel v takovém případě oprávněn elektornickým písemným oznámením adresovaným účastníkovi celou nezaplacenou část ceny programu okamžitě zaplatit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy nevzniká pořadateli povinnost vrátit účastníkovi splátky před odstoupením od smlouvy zaplacené.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 • Účastník se programu účastní dobrovolně. 
 • Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. 
 • Pokyny pořadatele jsou pouze návrhy a doporučení, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.
 • Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven fyzickému, psychickému i emocionálnímu zatížení.
 • Účastník se zavazuje informovat pořadatele o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.).
 • Účast na programu není náhražkou za lékařskou ani psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v době programu podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením programu informovat pořadatele o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Pořadatel v takovém případě doporučuje účastníkovi konzultovat účast na akci se svým ošetřujícím lékařem/terapeutem.
 • Pokud účastník v době konání  programu užívá léky (zejména psychofarmaka), zavazuje se o této skutečnosti a povaze obtíží informovat pořadatele neprodleně, nejpozději však 24 hodin před začátkem programu. Pořadatel v takovém případě doporučuje účastníkovi konzultovat účast v programu se svým ošetřujícím lékařem.
 • Účastník potvrzuje, že nemá závažné infekční onemocnění.
 • Účastník se zavazuje, že v průběhu společné části programu nebude pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že pokud tento závazek poruší, může to být důvodem k ukončení účasti na programu bez možnosti vrácení finančních prostředků (ceny programu).
 • Účastník má právo ukončit svou účast kdykoliv v průběhu programu. V takovém případě se zaplacené finanční prostředky (cena programu) účastníkovi nevrací.
 • V případě zrušení programu ze strany organizátora se zaplacené finanční prostředky vrací v plné výši (nejpozději do 14 dnů od oznámení této skutečnosti účastníkovi).
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhovět zaslané přihlášce a odmítnout účastníkovi účast na programu. V případě, že v danou chvíli bylo již uhrazeno, vrací se zpět v plné výši (nejpozději do 14 dnů od oznámení této skutečnosti účastníkovi).

7. ODPOVĚDNOST

Účastník bere na vědomí, že program užívá na vlastní riziko a že závisí pouze na něm, jakým způsobem informace využije a jakých výsledků dosáhne. Pořadatel neodpovídá za výsledky, např. v duševním či osobnostním rozvoji, které účastník v souvislosti s účastí v programu zaznamená, neboť ty jsou závislé na celkové práci v oblasti duševního rozvoje. Pořadatel nenese odpovědnost ani za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Produkty nenahrazují zdravotní péči.

8. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Má-li účastník k uzavřeným podmínkám, jejímu plnění či činnosti pořadatele nějakou stížnost, může pořadatele kontaktovat na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto obchodních podmínkách.

Dozor nad dodržováním povinností pořadatele vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad městské části Praha 1 a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).
Případný spor mezi pořadatelem a účastníkem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud je účastník spotřebitelem z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi účastníkem a pořadatelem spor, má účastník právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (coi.cz).

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník čestně prohlašuje, že jím vyplněné údaje v přihlašovacím formuláři i nadále elektronickou komunikací, jsou pravdivé. Se všemi uvedenými údaji pořadatel nakládá v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů.

10. PLATNOST

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1 2024.

11. DOTAZY

V případě nejasností se prosím obraťte na Šárku emailem sarka@putovani-seberozvoj.cz nebo telefonem 728 175 969.

Chceš odebírat náš newsletter?

Odesláním tohoto formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů dle GDPR.


Kam dál?