OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. POŘADATEL

Za Putování:
Ondřej Šperka
sídlo: U Splavu 10, Vyškov, 682 01, Česká republika
IČO: 06725031
email: info@putovani-seberozvoj.cz
tel: +420 608 525 412

Podnikatel zapsán v živ. rejstříku Magistrátu města Vyškov.
Dále jako "pořadatel".

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se týkají seberozvojových akcí, workshopů a kurzů (dále souhrnně jen "akce") nabízených na webových stránkách: www.putovani-seberozvoj.cz (dále jen "web"), pořádaných pořadatelem a stanovují podmínky přihlášení, platby a účasti na akcích mezi pořadatelem a objednavatelem služeb (dále jen "účastník").

3. PŘIHLÁŠENÍ

Účastník se přihlásí na akci odesláním přihlašovacího formuláře na webu pořadatele nebo posláním přihlašovacího emailu pořadateli. 

4. CENA A PLATBA

Sjednaná cena je cena uvedená u akce v přihlašovacím formuláři nebo na stránce události v okamžiku odeslání objednávky. Pořadatel není plátce DPH. Cena akce uvedená na webu pořadatele je tedy cena konečná. Účastník ji může uhradit pořadateli pouze bezhotovostně: platební kartou nebo bankovním převodem.
Bližší informace k platbě ceny akce obdrží účastník na svůj e-mail po odeslání přihlášky prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu. Místo na akci je účastníkovi rezervováno po připsání zálohy z akce (zpravidla cca 50% ceny akce) na účet pořadatele. Zaplacením zálohy účastník stvrzuje, že si obchodní podmínky přečetl, rozumí jim a souhlasí s nimi.

5. STORNO PODMÍNKY

Účastník se může z akce odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu pořadatele.

 • Pokud se účastník odhlásí 61 a více dní před plánovaným začátkem akce, tak pořadatel účastníkovi vrátí finanční prostředky v plné výši.
 • Pokud se účastník odhlásí 60 - 31 dnů před plánovaným začátkem akce vzniká pořadateli právo na 25 % z ceny akce.
 • Pokud se účastník odhlásí 30 - 16 dnů před plánovaným začátkem akce vzniká pořadateli právo na 50 % z ceny akce.
 • Pokud se účastník odhlásí 15 - 8 dnů před plánovaným začátkem akce, pořadatel má právo na 75 % z ceny akce
 • Pokud se účastník odhlásí 7 - 0 dnů před plánovaným začátkem akce, pořadatel má právo na 100 % z ceny akce.

Den oznámení neúčasti účastníka pořadateli a den začátku akce se počítají každý jako 1 samostatný den.

Účastník za sebe může najít náhradníka. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi. Pořadatel nemá povinnost náhradníka přijmout nebude-li splňovat fyzické a psychické nároky na akci.


V případě neúčasti účastníka na akci nebude účastníkovi poskytnuta žádná finanční nebo nefinanční náhrada.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 • Účastník se akce účastní dobrovolně. 
 • Účastník nese po celou dobu trvání akce za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. 
 • Pokyny pořadatele jsou pouze návrhy a doporučení, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.
 • Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven fyzickému, psychickému i emocionálnímu zatížení.
 • Účastník se zavazuje informovat pořadatele o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.).
 • Účast na akci není náhražkou za lékařskou ani psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v době akce podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením akce informovat pořadatele o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Pořadatel v takovém případě doporučuje účastníkovi konzultovat účast na akci se svým ošetřujícím lékařem/terapeutem.
 • Pokud je účastník v době konání akce užívá léky (zejména psychofarmaka), zavazuje se o této skutečnosti a povaze obtíží informovat pořadatele neprodleně, nejpozději však 24 hodin před začátkem akce. Pořadatel v takovém případě doporučuje účastníkovi konzultovat účast na akce se svým ošetřujícím lékařem.
 • Účastník potvrzuje, že nemá závažné infekční onemocnění.
 • Účastník se zavazuje, že v průběhu akce nebude pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že pokud tento závazek poruší, může to být důvodem k ukončení účasti na akci bez možnosti vrácení finančních prostředků (ceny akce).
 • Účastník má právo ukončit svou účast kdykoliv v průběhu akce. V takovém případě se zaplacené finanční prostředky (cena akce) účastníkovi nevrací.
 • V případě zrušení akce ze strany pořadatele se zaplacené finanční prostředky vrací v plné výši (nejpozději do 14 dnů od oznámení této skutečnosti účastníkovi).
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhovět zaslané přihlášce a odmítnout účastníkovi účast na akci. V případě, že v danou chvíli bylo již uhrazeno kurzovné, vrací se zpět v plné výši (nejpozději do 14 dnů od oznámení této skutečnosti účastníkovi).

7. POVĚŘENÍ REALIZACÍ AKCE

 • Pořadatel si vyhrazuje právo pověřit realizací akce jinou fyzickou osobu (dále jen "průvodce")
 • Je-li realizací akce pověřen průvodce, tak pořadatel nemusí být fyzicky přítomen na akci
 • O pověření realizací akce průvodcem je účastník vždy informován na webu a při přihlašování na akci
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit u akce průvodce kdykoliv před začátkem akce. O této skutečnosti je účastník informován nejpozději do 2 pracovních dnů od tohoto rozhodnutí.
 • V případě nemoci pořadatele si pořadatel vyhrazuje právo pověřit realizací akce průvodce kdykoliv před začátkem akce. V tomto případě je účastník o této skutečnosti informován nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění nemoci pořadatele.


8. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník čestně prohlašuje, že jím vyplněné údaje v přihlašovacím formuláři, jsou pravdivé.
Se všemi uvedenými údaji pořadatel nakládá v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů.

9. PLATNOST

Obchodní podmínky jsou platné od 6. 11 2023.

10. DOTAZY

V případě nejasností se prosím obraťte na Ondru emailem info@putovani-seberozvoj.cz nebo telefonem 608 525 412.

Chceš odebírat náš newsletter?

Odesláním tohoto formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů dle GDPR.


Kam dál?