PODMÍNKY SPOLUPRÁCE


1. POŘADATEL

Ondřej Šperka
sídlo: U Splavu 10, Vyškov, 682 01, Česká republika
IČO: 06725031
email: ondrej@putovani-seberozvoj.cz
tel: +420 608 525 412
Podnikatel zapsán v živ. rejstříku Magistrátu města Vyškov.
Dále jako "pořadatel".

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se týkají seberozvojových akcí, workshopů a kurzů (dále souhrnně jen "akce") nabízených na webových stránkách: www.putovani-seberozvoj.cz (dále jen "web"), pořádaných pořadatelem a stanovují podmínky přihlášení, platby a účasti na akcích mezi pořadatelem a objednavatelem služeb (dále jen "účastník").

3. PŘIHLÁŠENÍ

Účastník se přihlásí na akci odesláním přihlašovacího formuláře na webu pořadatele nebo posláním přihlašovacího emailu pořadateli. 

4. CENA A PLATBA

Sjednaná cena je cena uvedená u akce v přihlašovacím formuláři nebo na stránce události v okamžiku odeslání objednávky. Pořadatel není plátce DPH. Cena akce uvedená je tedy cena konečná (dále jen "kurzovné"). Kurzovné může účastník uhradit pořadateli pouze bezhotovostně: platební kartou nebo bankovním převodem.
Bližší informace k platbě kurzovného obdrží účastník na svůj e-mail po odeslání přihlášky prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu. Místo na akci je účastníkovi rezervováno po připsání zálohy z kurzovného (zpravidla cca 50% z kurzovného) na účet pořadatele. Zaplacením zálohy účastník stvrzuje, že si obchodní podmínky přečetl, rozumí jim a souhlasí s nimi.

5. STORNO PODMÍNKY

Účastník se může z kurzu odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu pořadatele.

 • Pokud se účastník odhlásí 31 a více dní před plánovaným začátkem akce, tak pořadatel účastníkovi vrátí finanční prostředky v plné výši.
 • Pokud se účastník odhlásí 30 - 16 dnů před plánovaným začátkem akce vzniká pořadateli právo na 25 % kurzovného.
 • Pokud se účastník odhlásí 15 - 8 dnů před plánovaným začátkem akce vzniká pořadateli právo na 50 % kurzovného.
 • Pokud se účastník odhlásí 7 - 0 dnů před plánovaným začátkem akce, pořadatel má právo na 100 % kurzovného.

U ročních cyklů (např. Cesta muže 2022) 

 • Začátkem akce rozumí první modul. 
 • Procenta se strhávají z ceny zálohy (ne z kurzovného). 
 • Doplatek za nadcházející modul účastník doplatí nejpozději 7 dní před začátkem daného modulu. 
 • Zruší-li účastník svoji účast na kterémkoli modulu kromě prvního, není možné za sebe najít náhradníka.
 • Zruší-li účastník svoji účast na kterémkoli modulu 0 - 7 dní před jeho začátkem, tak pořadatel má právo na 100% kurzovného za daný modul.
Účastník za sebe může najít náhradníka. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi. Pořadatel nemá povinnost náhradníka přijmout nebude-li splňovat fyzické a psychické nároky na akci.


V případě neúčasti účastníka na akci nebude účastníkovi poskytnuta žádná finanční nebo nefinanční náhrada.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 • Účastník se akce účastní dobrovolně. 
 • Účastník nese po celou dobu trvání akce za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. 
 • Pokyny pořadatele jsou pouze návrhy a doporučení, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.
 • Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven fyzickému, psychickému i emocionálnímu zatížení.
 • Účastník se zavazuje informovat pořadatele o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.).
 • Účast na akci není náhražkou za lékařskou ani psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v době akce podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením akce informovat pořadatele o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Pořadatel v takovém případě doporučuje účastníkovi konzultovat účast na akci se svým ošetřujícím lékařem/terapeutem.
 • Pokud je účastník v době konání akce užívá léky (zejména psychofarmaka), zavazuje se o této skutečnosti a povaze obtíží informovat pořadatele neprodleně, nejpozději však 24 hodin před začátkem akce. Pořadatel v takovém případě doporučuje účastníkovi konzultovat účast na akce se svým ošetřujícím lékařem.
 • Účastník potvrzuje, že nemá závažné infekční onemocnění.
 • Účastník se zavazuje, že v průběhu akce nebude pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že pokud tento závazek poruší, může to být důvodem k ukončení účasti na akci bez možnosti vrácení kurzovného.
 • Účastník má právo ukončit svou účast kdykoliv v průběhu akce. V takovém případě se zaplacené kurzovné účastníkovi nevrací.
 • V případě zrušení akce ze strany organizátora se zaplacené kurzovné vrací v plné výši (nejpozději do 14 dnů od oznámení této skutečnosti účastníkovi).
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhovět zaslané přihlášce a odmítnout účastníkovi účast na akci. V případě, že v danou chvíli bylo již uhrazeno kurzovné, vrací se zpět v plné výši (nejpozději do 14 dnů od oznámení této skutečnosti účastníkovi).

7. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník čestně prohlašuje, že jím vyplněné údaje v přihlašovacím formuláři, jsou pravdivé.
Se všemi uvedenými údaji pořadatel nakládá v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů.

8. PLATNOST

Obchodní podmínky jsou platné od 25. 1 2022.

9. DOTAZY

V případě nejasností se prosím obraťte na Ondru emailem: ondrej@putovani-seberozvoj.cz